Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógiai kompetenciák és indikátorok

2019.10.05

„Éppen ezért ti is teljes igyekezettel arra törekedjetek, hogy hitetekben mutassátok meg a jó erkölcsöt, a jó erkölcsben az ismeretet, az ismeretben az önmegtartóztatást, az önmegtartóztatásban az állhatatosságot, az állhatatosságban a kegyességet, a kegyességben az atyafiakhoz hajló szívet, az atyafiakhoz hajló szívben a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, sem restekké, sem gyümölcstelenekké nem váltatok a mi Urunk Jézus megismerésében.”

(2 Péter 1,5-8)[1]

Pedagógiai kompetenciák és indikátorok

 

Megnéztem az eddig feltöltött két szerény bejegyzés időpontját, az utolsó óta is eltelt majdnem három esztendő. Mint mindenki életében, úgy az én életemben is nagyon sok dolog történt. Szeretnék majd erről egy-két sort írni a Magamról c. fejezetben, egy-két személyes gondolatot megjegyezni. De most a portfólió írással, és védéssel kapcsolatos tapasztalataimat szeretném megosztani azokkal, akiknek 2019-ben kell feltölteniük a portfóliójukat. Számukra egy kicsit módosultak az előírások, de erről már bizonyára mindenki értesül. (Aki nem olvasta volna Petróczi Gábor - „Felkészülés a minősítésre és portfóliókészítésre 2019-ben” című cikkét, amely a Menedzser Praxis kiadványainak, 2019 áprilisi számában jelent meg, - feltétlenül tegye meg.)

November 25-ig, ameddig fel kell tölteni a portfóliót, van még egy kis idő. Bizonyára mindenki eltervezte már a dokumentumok körét, tartalmát, melyeket kívánja feltölteni. Most már csak a simítgatásokon, szépítgetéseken van a sor. Az is közismert, hogy a most feltöltőknek a 2019. június 30-án hatályos útmutató szerint kell elkészítenie, illetve megvédenie a portfólióját. Ez az Útmutató hatodik változata, amely megtalálható a www. https://www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon, más fontos dokumentumok társaságában.

„A sikeres munka segítése érdekében most felsoroljuk azokat a jogszabályban meghatározott pedagógiai kompetenciákat, amelyekre a szakmai életút elkészítésekor – és az egész minősítési eljárás folyamán – figyelemmel kell lennie:

  1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
  2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításuk
  3. A tanulás támogatása
  4. A tanulók személyiségének fejlesztése, a különleges bánásmód, módszertani felkészültség
  5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és a fenntarthatóság szempontjaira, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
  6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
  7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja,
  8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
  9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 7. § (2)/e bekezdése 2018.07.11-től egy új kompetenciát vezetett be, amelyet a felsorolásban 7. sorszám alatt szerepeltetünk. Az útmutatónak a cikk írásakor érvényes 5. kiadása még nem tartalmazza ezt az új kompetenciát, de június hónapban egészen bizonyosan megjelenik majd a 2020. évi minősítési eljárás szabályait tartalmazó 6. változat, amelyben minden bizonnyal megjelenik a környezeti neveléssel kapcsolatos új kompetencia, hiszen azt jogszabály tartalmazza. A portfólió elkészítésekor erre tehát külön figyelmet kell fordítanunk. „

https://www.petroczigabor.hu/cikkek/portfolio-keszites/portfoliokeszites_elso_lepesei.html (2019.10.05.)

Petróczi Gábor cikkének írásakor még nem, de később megjelent az Útmutató hatodik változata, amely a fenti változtatásokat tartalmazza. Én most nem az új kompetenciaterülettel szeretnék foglalkozni, hanem a : 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése c. területtel illetve a hozzá tartozó indikátorokkal. Ennek a kompetenciának az összefoglaló neve az értékelés. Elmúlt évek portfólióinak tapasztalata, hogy nemcsak a hittanos kollégák, hanem a többiek is, kerülik az értékelés témaköreit.  Ezért szeretném most erre felhívni a figyelmet. Elsősorban azoknak, akik Hit- és erkölcstan tantárgyból írják a portfóliót, felekezetre való tekintet nélkül.

 

Indikátorok:

6.1. A tantervi tartalmakat a gyermekek, a tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai szükségleteihez is igazodva eredményesen és adaptívan alkalmazza.

 6.2. Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a nevelési-oktatási folyamatban célzottan alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és összegző értékelési formákat.

 6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya sajátosságainak és az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési-értékelési módszereket használ.

6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközöket választ vagy készít.

 6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak személyre szabott értékelést ad.

 6.6. A gyermeki, a tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének eredményeit szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési céljainak, feladatainak kijelölésében.

 6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható hatását a gyermekek, a tanulók személyiségének fejlődésére.

 6.8. A gyermekek, a tanulók számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak.

 6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlődését.

6.10. Az intézményi pedagógiai programmal összhangban alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal, a szülőkkel.

A Tematikus terv összeállításakor, megírásakor ne feledkezzünk meg arról, hogy a téma összefoglalása után, betegyünk egy értékelő órát is. Ez nagyon sokszor elmarad. Kollégák természetesnek veszik, hogy van értékelés, és nem írják oda. De ez is a Tematikus terv része.

 

2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és nevelt, oktatott csoportok értékelésének módszereit, eszközeit.

 

Hogyan? Ahogyan a csoport adottságai megkívánják! Nem feltétlenül fontos mindig témazáró dolgozat, a nagyoknál lehet, de a kicsiknél akár egy játékos foglalkozás keretében is lehet értékelni a gyerekeket. De tervezzük meg, tegyük oda, és döntsük el, hogy hogyan. Szóban, írásban, rajzban, játékban stb.

Bizonyára az első szülői értekezleteken elmondjuk a szülőknek, hogy a hittanórákon milyen elvárásaink lennének, mit szeretnénk a gyerekekkel elérni, és ezt hogyan értékeljük, hogyan jelzünk vissza a szülőknek. Ezt sem ártana leírni, akár a Csoportprofilban, vagy a Tematikus terv reflexiójában, oda, ahová kívánkozik.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt tanácsolnám a hittanos kollégáknak, hogy a szabadon feltölthető dokumentumok közé vegyek fel egy értékeléssel kapcsolatos írást. (Nem kell hosszúnak lennie.) Erre még van idő. Írják le a kollégák, hogy mit, mikor, és hogyan értékelnek! Akár írásban, akár szóban, akár jelekkel, akár osztályzatokkal. Itt feltétlenül hivatkozzanak az iskola Pedagógiai Programjára, és Hit- és Erkölcstan HTTV-re, mert ezeknek tartalmazniuk kell az értékelés alapelveit. Természetesen lehetnek eltérések a matematika és hittan között. (Bízom benne, hogy vannak. ) Ezeket az eltéréseket kellene leírni. Nemcsak azért, hogy a Minősítő Bizottság munkáját megkönnyítsék, hanem azért is, hogy mindenki a saját munkáját, összefoglalva, és rendszerben szemlélje. Lehet, hogy először nehéz, de megéri.

Nagyon sok óratervben, és reflexióban ott van, a tanulók, és az óra értékelése. Megjegyzésként. Odaszúrva. Az óratervben nem is kell több. De a reflexióban legalább egy mondat kellene, hogy értékeltük szóban, írásban. Az aktivitásért, a csoportmunkáért stb. piros pont, dicséret. Esetleg az elmaradt Házi feladatot, jeleztem az e naplóban, vagy fekete pontot írtam be. Szóban figyelmeztettem azokat, akik nem csinálták meg a feladatokat, hátráltatták a csoport munkáját. stb.

Magasabb évfolyamokon már lehet értékelni a tantárgyi tudást, a bibliaismeretet, a tankönyv tananyagát, amit meg kell tanulni. Tudom, hogy a kollégák készítenek feladatokat, állítanak össze témazáró dolgozatokat. Ezeket be lehet tenni, ebbe az értékelési dokumentumba, és néhány mondattal levonni a tanulságokat. Feltárni a megértési nehézségeket, esetleg levonni a következtetéseket.

Tanulóink nagyon sok területen bizonyítják rátermettségüket, ügyességüket. Büszkén írjuk le a versenyeken elért eredményeinket, de azt ritkán, hogy mivel, és hogyan értékeljük ezeket az eredményeket. Ez minden iskolában más és más. Az igazgatói dicsérettől egészen az iskolaújságban, vagy a helyi újságokban való szereplésekig, emléklap, oklevél...

Gondoljuk végig ezeket, és írjuk le, tegyük színesebbé és gazdagabbá a portfóliónkat. Jó munkát kívánok mindenkinek!

 

Befejezésül, ha valakinek még van egy kis „hulladék” ideje, a munka és portfólóírás, és a család között, ajánlom olvasásra az alábbi cikkeket, amelyből kivettem egy részletet. https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/kompetenciaertelmezes-a-keresztyen-pedagogiaban (2019. 10. 05.)

 

„6. KOMPETENCIA: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyi ségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

Az értékelés napjaink pedagógiai kultúrájának sarkalatos pontja, állandó viták kereszttüzében áll: szöveges értékelés, jeggyel történő értékelés, személyre szabott értékelés… „Tény, hogy az értékelés folyamatának lehetnek kényelmetlen mozzanatai, de semmilyen tervezett, tudatos tevékenység nem lehet meg nélküle, különösen a pedagógiai-szakmai munka.” (Deák Varga, 2015, 67. o.)
 A keresztyén pedagógus értékelési viszonyrendszerének középpontjában az örök isteni értékek állnak. Ezek megélésére törekszik a hívő ember, tudva azt, hogy az igazi és teljes értékelést Isten adja. A pedagógiában azonban az értékelés fontos pont. Ebben két Ige lehet irányadó a számunkra: „Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt. 5,48) Ha ez a földi életben maradéktalanul megvalósíthatatlan is, a Biblia pontos eligazítást ad az értékelés felelősségének dimenziójáról: „Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetniés amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd.” (Mt 7,2)”

Valamint: Kodácsy-Simon Eszter: Számít-e a számonkérés-e az értékelés hittanból? „ÖRÖMMEL ADOM ÖRÖKSÉGÜL” c. könyv írását, amely az alábbi linkről letölthető: https://teol.lutheran.hu/images/file/ertekeles.pdf (2019.10.05.)

 

[1] Ravasz László fordítása.